top of page

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a informácie o spracúvaní osobných údajov 

pre účasť v projekte Active.me

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a som oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ na internetovej stránke activeme.sk / osobne svojím podpisom, vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 bod 1 písm. a) a článku 9 ods. 2 písm. a) a j) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), vrátane profilovania a potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami o spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto dokumente a Vašimi právami v zmysle článku 13 nariadenia GDPR (uvedenými nižšie).

 

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia GDPR ako dotknutej osobe, od ktorej prevádzkovateľ získava osobné údaje, poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

 

 1. účel spracúvania: účasť na projekte Active.me (vedeckovýskumné účely a výskumná štúdia - skúšanie a identifikovanie nákladovo efektívnej a behaviorálne účinnej intervencie na zmenu životosprávy dotknutej osoby);
   

 2. právny základ: spracúvanie osobných údajov na základe výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a), článok  v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. a) a j) nariadenia GDPR);
   

 3. rozsah spracúvaných osobných údajov:
  meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, email, výška, váha, BMI, iné údaje týkajúce sa zdravia stanovené dizajnom štúdie (napr. užívanie liekov, jednotlivé diagnózy, výsledky biochémie);
   

 4. iní príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

  a) partneri projektu (Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Zhiva, j.s.a., so sídlom Veľká okružná 38, 010 01 Žilina, IČO: 53 766 148, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Žilina, oddiel: Sja, vložka 18/L; International Development Norway AS);

  b) Iní sprostredkovatelia (prevádzkovatelia), ktorí na základe zmluvy s prevádzkovateľom zabezpečujú realizáciu projektu a jednotlivé služby (laboratórium pre externé vykonanie testu a poskytnutie výsledkov (biochemické parametre – cholesterol, glykémia), nutričný poradca, fitness coach, mental health coach,  iní dodávatelia prevádzkovateľa zabezpečujúci súvisiace administratívne, technické, organizačné a marketingové služby);

  c) správca programu a iné orgány v súvislosti so zabezpečením financovania projektu a výkonom kontroly a auditu.
   

 5. osobné údaje môžu byť prenášané do tretej krajiny v prípade, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine. V prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny poskytovateľ zabezpečí, že táto tretia krajina, do ktorej sa prenos osobných údajov má uskutočniť zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo ak prevádzkovateľ/sprostredkovateľ poskytol primerané záruky;
   

 6. súhlas dotknutej osoby s poskytnutím osobných údajov je dobrovoľný, v prípade neposkytnutia súhlasu dotknutej osoby nebude umožnené sa zúčastniť projektu Active.me a dotknutej osobe nebudú zasielané akékoľvek ďalšie informácie;
   

 7. doba uchovávania: súhlas sa udeľuje na dobu trvania projektu, vrátane vyhodnotenia výsledkov samotného projektu a kontroly;
   

 8. pri spracúvaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, môže dochádzať k profilovaniu v zmysle nariadenia; v rámci realizácie projektu môžu byť dotknuté osoby zaradené do určitej skupiny podľa poskytnutých údajov a informácii, ktoré môže prevádzkovateľ ďalej spracúvať a analyzovať priebeh a úspešnosť projektu; pri profilovaní nebude dochádzať k žiadnym rozhodnutiam s právnymi účinkami, ktoré by akokoľvek ovplyvňovali dotknutú osobu;
   

 9. ďalšie práva dotknutej osoby:

  a) právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese activeme@diagnose.me alebo osobne (v písomnej forme). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali; právo odvolať súhlas na nedotýka údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať podľa príslušných predpisov; odvolaním súhlasu účasť dotknutej osoby na projekte zaniká;

  b) právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje prevádzkovateľ používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný (možný) spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií dotknutá osoba požiada elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné;

  c) právo na opravu – prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o dotknutej osobe má k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;

  d) právo na výmaz (zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a zákonnom stanovené povinnosti, čo znamená, že nebude môcť predmetnej žiadosti vyhovieť;

  e) právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už osobné údaje nie je potrebné využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností;

  f) právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby;

  g) právo namietať proti spracúvaniu – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a oprávnená osoba podá námietku, nebude osobné údaje ďalej spracúvať, toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
   

 10. ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nezákonne, môže dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

bottom of page